Política protecció de dades

POLÍTICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que preveu el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 sobre protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes, QOL22, S.L , les dades del qual figuren a l’encapçalament d’aquest contracte, informa al compareixent que és el responsable del tractament de les dades personals recollides en aquest document i de qualsevol altre que ens faciliti en virtut d’aquesta relació contractual amb les finalitats que resulten del present contracte i sobre la base del mateix. També per al compliment de diferents obligacions legals, en particular, la Llei 10/2010 de prevenció de blanqueig de capitals.

En tot cas, el client es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitades i de mantenir-les degudament actualitzades, de manera que corresponguin en tot moment a la situació actual. Les dades personals proporcionades es conservaran per QOL22, S.L., mentre resultés legalment exigible la seva conservació.

No es preveuen transferències internacionals de dades ni la seva cessió a tercers. En alguns casos, per complir les nostres obligacions amb vostè, cal que comuniquem la informació que ens ha proporcionat a terceres parts per poder prestar-li el servei contractat. Així mateix, hi ha empreses que ens presten un altre tipus de serveis com són: tecnologia de la informació (emmagatzematge i processament de la informació), serveis de seguretat, serveis financers, serveis d’auditoria, etc. Aquestes terceres empreses actuen com a encarregats del tractament i només tenen accés a la informació personal que necessiten per dur a terme aquests serveis. Se’ls exigeix que mantinguin en confidencialitat la seva informació personal i no la poden utilitzar de cap altra manera que aquella que els hem sol·licitat. Igualment, la informació personal estarà a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament. En tots els casos, QOL22, S,L assumeix la responsabilitat per la informació personal que ens faciliti, i exigim a aquelles empreses amb què compartim la seva informació personal que apliquin almenys, el mateix grau de protecció de la informació que nosaltres.

QOL22, S.L. es compromet a protegir la seva informació personal i la seva privadesa utilitzant les mesures tècniques i organitzatives adequades, que són revisades periòdicament. Per a una protecció adequada de la vostra informació cuidem tant la seguretat física de les nostres instal·lacions i servidors com lògica, implementant fins i tot controls d’accés que restringeixen i administren la manera com la vostra informació personal i les vostres dades personals són processades, administrades i gestionades. També ens assegurem que el nostre personal estigui degudament format per protegir la seva informació i tractar-la només en allò necessari. En aquest sentit i en nom de la privadesa podrem no facilitar-li les seves pròpies dades mentre no tinguem una prova suficient d’identitat que efectivament estem contactant amb vostè o amb algú degudament autoritzat per vostè.

Són drets dels clients:
1. Consultar les dades personals que hi constin als fitxers de QOL22, SL (dret d’accés).
2. Sol·licitar la modificació daquestes dades personals (dret de rectificació).
3. Sol·licitar la supressió de les vostres dades personals (dret de cancel·lació).
4. Revocar qualsevol dels consentiments prestats per al tractament de les vostres dades.
5. Sol·licitar que no es tractin les vostres dades per a determinades finalitats (dret d’oposició).
6. Es pot oposar a l’enviament de publicitat pròpia i de tercers (dret d’oposició a tramesa de publicitat).
7. Sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades en determinades circumstàncies, conservant únicament les mateixes per a l’exercici o defensa de reclamacions (dret de limitació del tractament).
8. Sol·licitar rebre les dades personals que ens hagi facilitat o enviar-les a un altre responsable (dret de portabilitat)

Si desitja exercir qualsevol dels seus drets podrà fer-ho sense cap cost, realitzant la corresponent sol·licitud trucant al tlf. d’Atenció al Client 934 571 575, o al correu electrònic info@qol22.com oa través de l’adreça postal amb totes les dades a: Atenció al Client, C/ Aragó, 383 5a Planta – 08013 – Barcelona. Això no obstant, si no queda satisfet, també podeu reclamar davant del Delegat de Protecció de Dades a l’e-mail: dpo@cilsp.com o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).